photos

First Ashes Test: Australia vs England

06 August, 2019

PHOTO: Reuters

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England

First Ashes Test: Australia vs England