photos

Lahore Qalandars v Karachi Kings

17 February, 2019
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings
Lahore Qalanadars v Karachi Kings